top of page

RELAY-02

  כרטיס 10 ממסרים מוגני פיוזים

TAROCHA-RELAY1.PNG

*הכרטיס מכיל 10 ערוצים נפרדים בעלי ממסרים אוטומטביים אמינים

*מחברי הכרטיס מסוג DTYPE לחיבור אמין ונוח
*כל יציאה מכילה פיוז טרמי להגנה מקצר ועומס יתר ,הפיוזים מתאפסים מעצמם
*הפעלה ע"י אות TTL ישירות מבקר או ע"י מתח 5V ,12V, 24V בעלי – או + משותפים
*ניתן להרכיב פיוזים לפי דרישה 0.1A-8A
*לד לחיווי ודיודות קטימה מקבילת לכל ערוץ
*מוקשח ובנוי לעבודה במערכות אוטומטיביות ורובוטיות.

TAROCHA-RELAY2.PNG
תמונה3.png
bottom of page